HIRDETMÉNY


 
 Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az
 
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE

Győr városában a következő időpontokban történik:
 
2021. április 27-én (kedden) 08.00 - 18.00 óráig,
2021. április 28-án (szerdán) 08.00 - 16.00 óráig.
 
Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik
2021. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek
.
 
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
 
A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
 
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv (Járási Kormányhivatal) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Győr városában
- integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Ezenkívül az Erzsébet Ligeti Óvodában (9023 Győr, Magyar u. 4.) mozgássérült gyermekek számára fejlesztő csoportot, az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájában (9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.), valamint a Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodájában (9023 Győr, Attila u. 4.) pedig logopédiai fejlesztő csoportot működtet a fenntartó;
- német nemzetiségi óvodai nevelés a Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodájában (9024 Győr, Cuha u. 16.) vehető igénybe.

A jelentkezéshez szükséges iratok
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

A jelentkezés módja
 
/a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/

 - a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembe vételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni),
 -a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott kitöltött szándéknyilatkozattal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor).

Az óvodák honlapjainak címei, felvételi körzetjegyzéke, e-mail címei, valamint az elektronikus jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozat nyomtatvány megtalálhatók Győr város honlapján az alábbi elérhetőségi nyomvonalon:
 
www.gyor.hu,
Győr menüpont,
Oktatás menüpont, azon belül:
Óvodák menüben: e-mail címek,
Óvodai beíratás menüben: honlap címek, felvételi körzetjegyzék, szándéknyilatkozat nyomtatvány.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2021. április 28.) követő 30. nap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Győr, 2021. március 22.
A hirdetmény kiadásáért felelős személy:
Bodorné Mózes Ágota
osztályvezető
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartói Osztály
/9021 Győr, Honvéd liget 1. 96/500-255/

Intézményeink

Gyerekek

Óvodavezetés

user-crop

Kántor Istvánné

Óvodavezető
user-crop

Bedőkné Vásárhelyi Nagy Krisztina

Óvodavezető helyettes
user-crop

Auerné Kovács Rozália

Vuk Tagóvoda vezető
user-crop

Etler Zsuzsanna

Szivárvány Tagóvoda vezető
Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Fülöp-Tóth Eszter
Elérhetőségei:
Levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1.
e-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu
telefonszám: 96/500-157