Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                                                                                        Beíratkozás

                                                                                                                                        HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Győr város önkormányzati fenntartású óvodáiban a következő időpontokban történik:
2023. április 20-án (csütörtökön) 08.00 - 18.00 óráig,
2023. április 21-én (pénteken) 08.00 - 16.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2023. április 21.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Járási Kormányhivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Győr városában
- integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Ezenkívül az Erzsébet Ligeti Óvodában (9023 Győr, Magyar u. 4.) mozgássérült gyermekek számára fejlesztő csoportot, az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájában (9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.), valamint a Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodájában (9023 Győr, Attila u. 4.) pedig logopédiai fejlesztő csoportot működtet a fenntartó;
- német nemzetiségi óvodai nevelés a Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német NemzetiségiTagóvodájában                               (9024 Győr, Cuha u. 16.) vehető igénybe.
A jelentkezéshez szükséges iratok
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
A jelentkezés módja
- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2023. április 21.) követő 30. nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Győr, 2023. március 1.                       
    A hirdetmény kiadásáért felelős személy:
Várszegi Mónika
osztályvezető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Főosztály
Intézményfenntartói Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
0696/500-149
 

Intézményeink

Gyerekek

Óvodavezetés

user-crop

Kántor Istvánné

Óvodavezető
user-crop

Bedőkné Vásárhelyi Nagy Krisztina

Óvodavezető helyettes
user-crop

Auerné Kovács Rozália

Vuk Tagóvoda vezető
user-crop

Bujtás Borbála

Szivárvány Tagóvoda vezető
Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. E. Simon Katalin Ráhel
Elérhetőségei:
Levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1.
e-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu
telefonszám: 96/500-157