Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE
Győr város önkormányzati fenntartású óvodáiban
a következő időpontokban történik:
2022. április 20-án (szerdán) 08.00 - 18.00 óráig,
2022. április 21-én (csütörtökön) 08.00 - 16.00 óráig.
Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik
2022. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2022. április 21.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.


A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Járási Kormányhivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Győr városában

- integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Ezenkívül az Erzsébet Ligeti Óvodában (9023 Győr, Magyar u. 4.) mozgássérült gyermekek számára fejlesztő csoportot, az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájában (9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.), valamint a Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodájában (9023 Győr, Attila u. 4.) pedig logopédiai fejlesztő csoportot működtet a fenntartó;

- német nemzetiségi óvodai nevelés a Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodájában (9024 Győr, Cuha u. 16.) vehető igénybe.
 
A jelentkezéshez szükséges iratok

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
 
A jelentkezés módja


 a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a beíratás idején aktuális járványügyi szempontok figyelembe vételével.  A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni.


Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2022. április 21.) követő 30. nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Győr, 2022. március 10.
 
A hirdetmény kiadásáért felelős személy:
Várszegi Mónika
osztályvezető
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Főosztály
Intézményfenntartói Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
96/500-149

 

Óvodai  beíratással kapcsolatos nyomtatványok

A Vuk óvoda körzethatár jegyzéke:

Kapcsolat

Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája
9023 Győr, Kassák L. u. 14/A.

Óvodavezető: Kántor Istvánné
Tagóvoda vezető: Auerné Kovács Rozália

Telefon:
+36-96/424-824

E-mail:
vukovi@4gmk.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 16.30